برنامه دروس رشته های کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 1403-1402
1402/5/9 دوشنبه
دانشکده فنی مهندسی دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم پایه دانشکده علوم تربیتی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشکده مدیریت
مهندسی برق صنایع دستی- ارتباط تصویری- عکاسی حقوق-علوم قضایی ریاضی- آمار و علوم کامپیوتر علوم تربیتی زبان ادبیات فارسی و زبان ادبیات عربی الهیات و معارف اسلامی حسابداری و اقتصاد-بانکداری اسلامی
مهندسی مکانیک - پزشکی فرش -نقاشی-مرمت بناهای تاریخی جغرافیا-گردشگری شیمی- فیزیک روانشناسی- مشاوره- علم اطلاعات و دانش شناسی زبان انگلیسی مدیریت
مهندسی عمران- اجرایی پروژه- صنایع- ایمنی صنعتی کتابت و نگارگری- طراحی پارچه لباس و صنعتی علوم اجتماعی- مطالعات خانواده زمین شناسی- زیست شناسی- زیست فناوری و میکروبیولوژی علوم ورزشی  
مهندسی راه آهن- خودرو و هوافضا هنرهای اسلامی و صناعی علوم سیاسی و تاریخ  
مهندسی نفت - مواد و متالوژی مهندسی معماری و شهرسازی  
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات- رباتیک علوم کشاورزی- علوم دامی- ماشینهای کشاورزی  
مهندسی شیمی و پلیمر علوم و صنایع غذایی - شیلات- زارعت- ژنتیک گیاهی
مهندسی اقتصاد کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی مهندسی آب- منابع طبیعی- آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست  

بيشتر