صنایع دستی- ارتباط تصویری- عکاسی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181030 صنایع دستی(مخصوص ورودیهای90 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122610 صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 89 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
181214 ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 95 تا 1401) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181210 ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181211 عکاسی(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
عکاسی(مخصوص ورودیهای 95 تا 1401) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
عکاسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر