مهندسی معماری و شهر سازی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181310 مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای 93 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
مهندسی شهرسازی (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول
181410 مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 90 تا 1401) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
112010 مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 89 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول

بيشتر