مهندسی معماری و شهر سازی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181310 مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای 93 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی شهرسازی (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
181410 مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 90 تا 1401) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
112010 مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 89 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر