علوم کشاورزی- علوم دامی- ماشینهای کشاورزی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبیق
141511 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141534 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي خوشه انرژي(مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
141510 مهندسي كشاورزي– مكانيزاسيون کشاورزی(فقط مخصوص ورودیهای 92) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141120 مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون(مخصوص ورودیهای 86 تا 92) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141146 علوم دامي (مخصوص ورودیهای 99) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
علوم دامي (مخصوص ورودیهای 97 تا 99) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141137 مهندسي علوم دامي (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
مهندسي علوم دامي (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141125 مهندسي كشاورزي علوم دامي(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
141121 مهندسي علوم كشاورزي ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق

بيشتر