ریاضی- آمار و علوم کامپیوتر
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------ لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
111715 آمار و سنجش آموزش ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111710 آمار (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
آمار (مخصوص ورودیهای 96 تا 1402) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
آمار (مخصوص ورودیهای 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111713 آمار و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111132 رياضيات و كاربردها (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
رياضيات و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 تا 1402) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111120 رياضي( محض) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111130 رياضي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111910 علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 89 تا 1402) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
151114 علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 86 تا 88 ) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر