مهندسی راه آهن- خودرو- هوافضا
1402/5/15 یکشنبه
بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
132014 مهندسی بهره برداری راه آهن (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول  جدول تطبیق
132013 مهندسي راه آهن (مخصوص ورودیهای 95 تا 1401) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
132010 مهندسي راه آهن- خط و سازه هاي ريلي(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
132011 مهندسي راه آهن- بهره برداري (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
132012 مهندسي راه آهن– جريه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
131512 مهندسي خودرو (مخصوص ورودیهای 95 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
131514 مهندسي هوا فضا- هوا فضا ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق

بيشتر