شیمی- فیزیک
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
111440 شيمي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
شيمي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111420 شيمي (محض) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
شيمي (محض) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111331 فيزيك (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس هسته اي
اتمي و مولكولي
ماده چگال
هواشناسی
ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک
هسته اي
اتمي و مولكولي
ماده چگال
هواشناسی
ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک
جدول تطبيق
111320 فيزيك (هسته اي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111337 فيزيك (اتمي و مولكولي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111338 فيزيك (حالت جامد) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر