حسابداری و اقتصاد
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده مديريت سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122136 بانکداری اسلامی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121413 حسابداري (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
(اصلاحیه 1402/11/9)
جدول تطبيق
(اصلاحیه1402/11/10)
حسابداري (مخصوص ورودیهای 86 تا 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
(اصلاحیه1402/11/10)
121410 حسابداري (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
122133 اقتصاد (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 تا 1402) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122126 علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122113 علوم اقتصاد (نظری) (مخصوص ورودیهای 86 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
122110 علوم اقتصاد (اقتصاد نظری)(مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر