حسابداری و اقتصاد
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده مديريت سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122136 بانکداری اسلامی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول رشته جدید جدول تطبيق
121413 حسابداري (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
حسابداري (مخصوص ورودیهای 86 تا 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121410 حسابداري (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
122133 اقتصاد (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول بازنگری شده جدول تطبيق
اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 تا 1402) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
122126 علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
122113 علوم اقتصاد (نظری) (مخصوص ورودیهای 86 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
122110 علوم اقتصاد (اقتصاد نظری)(مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول

بيشتر