مهندسی پزشکی - مکانیک
1402/5/15 یکشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ جدول تطبیق
131813 مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس بيومتريال
باليني
بیوالکتریک
جدول تطبیق
مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
131810 مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
131811 مهندسي پزشكي گرايش باليني (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
131812 مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
131517 مهندسي مكانيك (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس حرارت وسيالات
ساخت و توليد
جامدات
جدول تطبیق
مهندسي مكانيك (مخصوص ورودیهای 95 تا 1402) ليست ارائه دروس حرارت وسيالات
ساخت و توليد
جامدات

خودرو
جدول تطبیق
131510 مهندسي مكانيك گرايش حرارت وسيالات (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
131513 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
131515 مهندسي مكانيك گرايش جامدات(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول

بيشتر