حقوق
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم اجتماعی سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
----------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122310 حقوق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
122316 علوم قضایی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول رشته جدید جدول تطبيق

بيشتر