حقوق
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم اجتماعی سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
----------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122310 حقوق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس
(اصلاح1402/11/23)
منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم  جدول تطبيق
حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم  جدول تطبيق
122316 علوم قضایی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال اول جدول تطبيق

بيشتر