علوم تربیتی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم تربیتی سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- ------------- جدول تطبيق
121125 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول رشته جدید جدول تطبيق
121130 علوم تربيتي (مخصوص وروديهاي 95 و بعد) ليست ارائه دروس اصلاحیه 1402/06/06
مديريت برنامه ريزي آموزشي
پيش دبستاني و دبستاني
تکنولوژی آموزشی
آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش
جدول تطبيق
121172 علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي
(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121120 علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي
(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
121171 علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني
(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121110 علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني
(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول

بيشتر