علوم تربیتی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم تربیتی سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- ------------- جدول تطبيق
121125 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121130 علوم تربيتي (مخصوص وروديهاي 95 و بعد) ليست ارائه دروس اصلاحیه 1402/06/06
مديريت برنامه ريزي آموزشي
پيش دبستاني و دبستاني
تکنولوژی آموزشی
آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش
مديريت برنامه ريزي آموزشي
پيش دبستاني و دبستاني
تکنولوژی آموزشی
آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش
جدول تطبيق
اصلاحیه 
1402/11/11
121172 علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي
(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
اصلاحیه 
1402/11/11
121120 علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي
(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121171 علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني
(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
اصلاحیه 
1402/11/11
121110 علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني
(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر