زبان ادبیات فارسی و زبان ادبیات عربی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم انسانی سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کاشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------------- لیست دروس عمومی (کارشناسی) ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
121320 زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 92 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 91 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
123014 زبان ادبيات عربی (مخصوص وروديهاي 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زبان ادبيات عربی (مخصوص وروديهاي 90 تا 1402) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
123011 زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 89 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر