مهندسی اقتصاد کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی
1402/5/16 دوشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبیق
141317 مهندسی اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141314 اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 تا 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141313 مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 93و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
141126 مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي (مخصوص ورودیهای 86 تا93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141213 مهندسي ترویج وآموزش کشاورزی پایدار (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141145 ترویج وآموزش کشاورزی پایدار (مخصوص ورودیهای 96 تا 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
141139 ترویج و آموزش کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141134 مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودیهای 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
141130 مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي گرايش زراعت
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق

بيشتر