علوم سیاسی و تاریخ
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم اجتماعي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
----------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
123111 علوم سياسي(مخصوص ورودیهای 98 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
اصلاحیه 1402/06/04
منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
علوم سياسي(مخصوص ورودیهای 97 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122910 تاريخ (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
تاريخ (مخصوص ورودیهای 1401 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر