علوم اجتماعی- مطالعات خانواده
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم اجتماعي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122262 علوم ارتباطات اجتماعی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122225 مطالعات خانواده ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122224 جامعه شناسی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
جامعه شناسی (مخصوص ورودیهای 97 تا 1401) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122222 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122215 پژوهشگري اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122230 علوم اجتماعي(پژوهشگري علوم اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122216 تعاون و رفاه اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122220 علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122219 مددكاري اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122258 علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122259 علوم اجتماعي(برنامه ريزي اجتماعي و رفاه) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122218 روزنامه نگاري(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122260 علوم ارتباطات اجتماعي– گرايش روزنامه نگاري(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122217 روابط عمومي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122261 علوم ارتباطات اجتماعي– گرايش روابط عمومي(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر