زبان انگلیسی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم انسانی سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کاشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------------- لیست دروس عمومی (کارشناسی) ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122515 آموزش زبان انگلیسی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122510 زبان ادبيات انگليسي(مخصوص وروديهاي 89 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زبان ادبيات انگليسي (مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121210 مترجمي زبان انگليسي (مخصوص وروديهاي 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
مترجمي زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 96 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر