جغرافیا-گردشگری
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم اجتماعي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
121679 گردشگری (مخصوص وردیهای 1402 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121887 گردشگری (مخصوص وردیهای 1401 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121617 جغرافيا (مخصوص وروديهاي 95 و بعد) ليست ارائه دروس برنامه ريزي شهري
برنامه ريزي روستايي
آب و هوا شناسي
ژئووفولوژي
برنامه ريزي شهري  
برنامه ريزي روستايي 
 آب و هوا شناسي
 ژئووفولوژي
جدول تطبيق
121665 جغرافيا و برنامه ريزي شهري (مخصوص وروديهاي 89 تا 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121664 جغرافيا برنامه ريزي روستايي(مخصوص وروديهاي 89 تا 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121666 آب و هوا شناسي(مخصوص وروديهاي 89 تا 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121667 ژئووفولوژي(مخصوص وروديهاي 89 تا 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121647 جغرافيا و برنامه ريزي شهري(مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121640 جغرافيا انساني گرايش شهري(مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121610 جغرافيا انساني گرايش روستايي(مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121641 جغرافيا طبيعي گرايش اقليم‌شناسي(مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121642 جغرافيا طبيعي گرايش ژئوموفولوژي(مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر