علوم ورزشی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم تربیتی سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------ لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
121515 علوم ورزشی (مخصوص وروديهاي 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121540 علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش (مخصوص وروديهاي 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121541 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (مخصوص وروديهاي 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121532 تربيت بدني و علوم ورزشي(خواهران) (مخصوص وروديهاي 85 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121533 تربيت بدني و علوم ورزشي(برادران) (مخصوص وروديهاي 85 تا 93) منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121530 تربيت بدني و علوم ورزشي(مخصوص وروديهاي 84 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر