علوم و صنایع غذایی - شیلات- زارعت- ژنتیک گیاهی
1402/5/16 دوشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبیق
141119 علوم و مهندسی صنایع غذایی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
علوم و مهندسی صنایع غذایی
(مخصوص ورودیهای 93 تا 98)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
141132 مهندسي كشاورزي- علوم وصنايع غذايي (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141142 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141141 علوم و مهندسی شیلات
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141135 مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141131 مهندسي شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
141138 مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (فقط مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
141133 مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول

بيشتر