مهندسی شیمی - پلیمر
1402/5/15 یکشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
131715 مهندسي شيمي (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي شيمي (مخصوص ورودیهای 93 تا 1402 ) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131710 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي (مخصوص ورودیهای 92 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131713 مهندسي شيمي گرايش صنايع پالايش،پتروشيمي وگاز
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131724 مهندسي پليمر (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي پليمر (مخصوص ورودیهای 95 تا 1402) ليست ارائه دروس صنايع پليمر
تكنولوژي علوم رنگ
صنايع پليمر
تكنولوژي علوم رنگ
جدول تطبیق
131714 مهندسي پليمر– صنايع پليمر (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131716 مهندسي پليمر– تكنولوژي علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر