زمین شناسی- زیست شناسی- زیست فناوری و میکروبیولوژی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
111611 زمين شناسي (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
زمين شناسي (مخصوص ورودیهای 90 و تا 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
111610 زمين شناسي(محض) (مخصوص ورودیهای 89 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
111640 زمين شناسي(كاربردي)(مخصوص ورودیهای 89 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
111215 زیست فناوری ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
111216 میکروبیولوژِی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
میکروبیولوژِی (مخصوص ورودیهای 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
111212 زیست شناسی سلولی و مولکولی 
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
111211 زيست شناسي گياهي (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
زيست شناسي گياهي (فقط مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
111240 زيست شناسي(علوم گياهي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
111230 زيست شناسي (مخصوص ورودیهای 95و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
111210 زيست شناسي (عمومي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول

بيشتر