زمین شناسی- زیست شناسی- زیست فناوری و میکروبیولوژی
1402/5/17 سه‌شنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
111611 زمين شناسي (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زمين شناسي (مخصوص ورودیهای 90 و تا 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111610 زمين شناسي(محض) (مخصوص ورودیهای 89 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111640 زمين شناسي(كاربردي)(مخصوص ورودیهای 89 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111215 زیست فناوری ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111216 میکروبیولوژِی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
میکروبیولوژِی (مخصوص ورودیهای 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111212 زیست شناسی سلولی و مولکولی 
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111211 زيست شناسي گياهي (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زيست شناسي گياهي (فقط مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111240 زيست شناسي(علوم گياهي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111230 زيست شناسي (مخصوص ورودیهای 95و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111210 زيست شناسي (عمومي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر