مهندسی نفت - مواد و متالوژی
1402/5/15 یکشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ----------- جدول تطبیق
131725 مهندسي نفت (مخصوص ورودیهای 1402و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي نفت (مخصوص ورودیهای 95 تا 1402) ليست ارائه دروس صنايع نفت
طراحي فرايند هاي صنايع نفت
صنايع نفت
طراحي فرايند هاي صنايع نفت
جدول تطبیق
131712 مهندسي نفت- صنايع نفت(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131720 مهندسي نفت- طراحي فرايند هاي صنايع نفت
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132111 مهندسي مواد و متالورژي(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131516 مهندسي متالورژي صنعتي (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر