درباره دانشجو
1391/6/21 سه‌شنبه

v       شيوه‌هاي پذيرش دانشجو

دانشگاه پيام‌نور از دو طريق اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد. كنكور سراسري و دوره‌هاي فراگير.

v       شرايط ثبت‌نام

1. پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري و يا دوره‌هاي فراگير موظف است در مهلت‌هاي مقرر تعيين شده توسط دانشگاه براي ثبت نام از طريق سيستم جامع دانشگاهي اقدام نمايد.

2. دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت شهريه تعيين شده اقدام نمايد در غير اينصورت ثبت نام ايشان قابل پذيرش نيست.

3. عدم مراجعه براي ثبت نام به منزله انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود.

4. ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقويم دانشگاهي اعلام شده مجاز است.

v       مداركي كه دانشجو بايد در زمان ثبت نام ارائه نمايد:

1. مراكز موظف هستند، صرفاً از افراد مجاز ثبت نام به‌عمل آورند.

2. ارائه اصل كارت شناسايي ملي و شناسنامه و يك برگ تصوير از كليه صفحات آن.

3. ارائه اصل ديپلم متوسطه و يا گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد يا كارداني براي پذيرفته شدگان دوره كارشناسي و ارائه مدرك كارشناسي براي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد .

4. اخذ تأئيديه

5. دانشجويان مقطع كارشناسي مي‌بايست رسيد پستي تائيديه ديپلم و پيش دانشگاهي خود را در هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند.

6. اخذ مدرك مشخص كننده نظام وظيفه براي آقايان الزامي است.

7. ارائه مدرك ICDL براي پذيرفته شدگان دوره‌هاي مجازي

نكته مهم: در سيستم جديد ثبت نام اينترنتي لازم است داوطلب كليه مدارك مورد نياز را اسكن و در سيستم جامع خدمات آموزشي بارگذاري نمايد.

8. فرم مخصوص استفاده از سهميه‌هاي مختلف مانند، ايثارگران، رتبه اول و يا غيره، لازم است در مدت تعيين شده و حداكثر تا شروع دومين نيمسال تحصيلي اخذ و در پرونده دانشجو ضبط شود.

9. كاركنان دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب مركز محل كار خود بعنوان محل تحصيل نيستند.

10. ارائه يكي از مدارك مورد قبول بشرح زير با توجه به جدول نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور شهرستان و تحت پوشش هر مركز در دفترچه شماره 2 آزمون سراسري و تاريخ‌هاي اعلام شده الزامي است.

الف) محل اشتغال كارمندان در شهرستان تحت پوشش مركز

ب) محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز

ج) دو سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش

د) محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش