افزايش سنوات مجاز تحصيلي
1391/6/21 سه‌شنبه

افزايش سنوات مجاز تحصيلي

1. مطابق ماده 14 از بخش دوم آيين‌نامه آموزشي سنوات مجاز دانشجويان دوره كارشناسي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند 20 نيمسال است و برابر تبصره يك ازماده فوق دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند حداكثر سنوات مجاز آنها دردوره كارشناسي 10 نيمسال مي‌باشد.

2. در مواردي كه دانشجو در مهلت مقرر تعيين شده در آيين‌نامه آموزشي نتواند واحدهاي خود را به اتمام برساند و يا نتواند ميانگين كل خود را جبران نمايد در صورت داشتن وضعيت تحصيلي مناسب امكان افزايش سنوات تحصيلي ميسر است.

3. در مقطع كارشناسي افزايش دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از 20 نيمسال، براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي‌كنند و دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از 10 نيمسال، براي استفاده كنندگان از معافيت تحصيلي بعهده شوراي آموزشي مركز استان است.

4. در مقطع كارداني و كارشناسي نا پيوسته حداكثر يك نيمسال در صورت فارغ‌التحصيلي با نظر شوراي آموزشي استان به سنوات تحصيلي دانشجو اضافه مي‌شود.

5. شماره دانشجوئي دانشجوياني كه به اين دانشگاه منتقل مي‌شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده مي‌شود اما سنوات مجاز اينگونه دانشجويان از سال ورود در دانشگاه مبدا محاسبه مي‌گردد.

بنابراين براي محاسبه سنوات مجاز اين دانشجويان فقط به شماره دانشجويي اكتفا نشود ودقيقاً سال پذيرش دركنكور سراسري مد نظرقرار گيرد.

6. به ازا هر15 واحد تطبيقي يك نيمسال تحصيلي از مجموع سنوات مجاز دانشجو كم مي‌شود.

تبصره 1ـ دانشجوياني كه تغييررشته مي‌دهند سنوات مجاز آنها از سال پذيرش در دانشگاه محاسبه مي‌شود.

تبصره 2ـ نيمسال دانشپذيري دانشجويان دوره‌هاي فراگير مجموعاً يك نيمسال به حساب مي‌آيد. بديهي است سنوات معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول پذيرفته شده از طريق دوره‌هاي فراگير از نيمسال تبديل وضعيت به دانشجويي و در زمان درخواست معافيت تحصيلي محاسبه مي‌شود.

7. افزايش دو نيمسال تحصيلي بشرط داشتن شرايط زير امكان پذير است.

الف) امكان تكميل سقف مصوب دوره را داشته باشند

ب) امكان احراز حداقل ميانگين كل اعلام شده مطابق آئين نامه آموزشي براي ورودي‌هاي قبل و بعد سال 76 را داشته باشند.

8. دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند چنانچه امكان تكميل سقف دوره با افزايش دو نيمسال مقدور نباشد لازم است به عنوان دانشجوي اخراجي بدون انصراف و در صورت گذراندن حداقل 70واحد مصوب دوره با عنوان كارداني به نظام وظيفه معرفي شوند و پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه همراه با مدارك لازم جهت طرح دركميسيون جهت بازگشت به تحصيل ارسال گردد.

9. دانشجوياني كه سقف مصوب دوره را تكميل نموده‌اند ولي ميانگين كل خود را جبران نكرده‌اند مي‌توانند در دو نيمسال براي اخذ واحدهاي جبراني حداكثرتا 22 واحد از درسهاي كه قبلاً آنها را با نمره بين  10تا 99/11 گذرانده‌اند استفاده كنند سقف تعداد واحدهاي انتخابي در هر نيمسال براي ترميم معدل حداكثر تا 12 واحد درسي است.