ميانگين نمره‌ها
1391/6/21 سه‌شنبه

ميانگين نمره‌ها

در پايان نيمسال تحصيلي ميانگين نمره‌هاي دانشجويان در آن نيمسال بنام ميانگين نيمسال محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.

ميانگين كل: ميانگين كل دانشجويان در پايان دوره كارشناسي بايد حداقل 12، در دوره كارشناسي ارشد حداقل 14 در دوره دكتري حداقل 16 باشد.