تطبيق واحد (معادلسازي)
1391/6/21 سه‌شنبه

 پذيرش واحدهاي درسي در دوره كارشناسي با عنايت به يكصد و دومين مصوبه شوراي دانشگاه براساس شرايطي صورت مي گيرد كه برخي از آنها به قرار زير مي باشد.

1. براساس آيين‌نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمرات تاييد شده خود به آموزش مركز يا واحد مربوطه مي‌باشد.

 2. واحدهاي درسي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي ويا دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري ويا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پژشكي گذرانده شده باشد.

3. نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 درمعيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه‌هاي دولتي، روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي، پيام‌نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي باشد.

4. نمره‌هاي دانشجو در هردرس حداقل 12 درمعيار صفر تا بيست ومعادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه‌هاي غيردولتي، حوزه‌هاي علميه، دانشگاه آزاد اسلامي، مؤسسات غيرانتفاعي ودانشگاه جامع علمي كاربردي باشد.