تغيير رشته بند ج
1391/6/21 سه‌شنبه

درصورتي كه دانشجوي پذيرفته شده آزمون سراسري و فراگير، فاقد شرايط تغيير رشته باشد مي‌تواند فقط يك بار ازطريق شركت درآزمون چند درس اختصاصي رشته مورد نظر و كسب نمره حداقل10درهردرس با معدل12تغييررشته دهند.

1. تغيير رشته از طريق بند ج فقط در رشته‌هايي مجاز است كه پذيرش دانشجو از طريق دوره فراگير را دارد.

2. دانشجويان پذيرفته شده آزمون سراسري، درصورت درخواست تغيير گروه آزمايشي مي‌توانند از طريق بند ج اقدام نمايند.

3. ثبت نام  تغييررشته از طريق بند ج در هر سال تحصيلي فقط يكبار در بهار سال تحصيلي و آزمون آن در ترم تابستان انجام مي‌شود.

4. دانشجويان پذيرفته شده (قبول شده) در دوره‌هاي فراگير نيز مي‌توانند در آزمون بند ج شركت نمايند.

5. درزمان ثبت نام براي تغييررشته از طريق بند ج، دانشجو مي‌تواند درس‌هاي بند ج را انتخاب نمايد. اين دانشجويان مجاز به انتخاب واحد در ترم تابستان نمي باشند.

6. ثبت درس‌هاي فوق در ترم تابستان انجام مي شود.

7. شهريه درس‌هاي انتخابي مطابق دستورالعمل معاونت اداري ومالي دانشگاه مي‌باشد.

8. عناوين درسي و مركز انتخابي براي امتحان درس‌هاي اختصاصي مورد نظر در آخرين دفترچه دوره‌هاي فراگير است.

9. لازم است شرايط پذيرش واحدهاي درسي به دانشجو اعلام شود.

10. بلافاصله بعداز تغيير رشته نسبت به تطبيق واحد دانشجو اقدام لازم به عمل آيد.