تغيير رشته
1391/6/21 سه‌شنبه

براي تغييررشته داشتن شرايط زيرالزامي است:

1. شرايط ادامه تحصيل را داشته باشد.

2. حداقل 24 واحد درسي گذرانده باشد.

3. ميانگين كل 12 داشته باشد.

4. نمره آزمون ورودي وي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته، همان سال و سهميه كمتر نباشد.

5. تغيير رشته درهمان گروه علمي ودر مقاطع هم سطح  ويا از بالا به پايين امكان پذير است.

6. دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه ومهندسي با ميانگين15و رشته‌هاي علوم انساني و هنر با ميانگين16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجويان دوره‌هاي فراگير نيز در صورت كسب نمره فوق مي‌توانند تغيير رشته دهند.

7. تغييررشته دانشجويان دوره‌هاي فراگير بعد از ثبت نام وگذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دانشپذيري و از طريق شركت در آزمون (بند ج) نيز مقدور است. اين امكان براي دانشجويان رسمي نيز فراهم مي باشد.

8. دانشجو بايد با توجه به مدت مجاز تحصيل،پس از تطبيق درس‌ها امكان گذراندن واحد درسي باقي مانده دررشته جديد را داشته باشد.

9. كليه دروس عمومي و واحد‌هاي مشترك با عناوين، سرفصل و تعداد واحد مساوي دانشجوياني كه در دانشگاه پيام نور تغيير رشته داده‌اند عينا با همان نمره رد يا قبول در كارنامه دانشجو باقي مي‌ماند.

10. تغييررشته دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي خاص تعهد  دارند با اعلام موافقت كتبي آن سازمان مقدور است.

11. تغيير رشته به رشته هايي كه پذيرش آنها نيمه متمركز است امكان پذير نيست.

12. درمواردي كه دانشجو دچار بيماري يا سانحه‌اي شود،  كه امكان ادامه تحصيل درآن رشته مقدور نباشد، با ارسال مدارك، و نظر شوراي آموزشي استان، مي‌تواند درهمان گروه يا تغيير گروه آزمايشي تغيير رشته دهد.

13. تا زماني كه با تغيير رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي يا مرخصي تحصيلي است.

14. دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار مي‌تواند تغيير رشته دهد.

15. درصورت موافقت با تغيير رشته و ثبت نام در رشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.

16. دانشجويي كه  حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد، توصيه مي‌شود براي تحصيل در رشته جديد از طريق آزمون سراسري يا فراگير اقدام نمايد.

17. دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند مدارك و تقاضاي تغيير رشته را به مركز/ واحد خودارائه نمايند.

در انتقال توام با تغييررشته، دانشجو بايد هم شرايط انتقال و هم شرايط تغييررشته را كسب نمايد.