عدم مراجعه
1391/6/21 سه‌شنبه

1.  دانشجو موظف است در مهلت‌هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد در غيراينصورت براي دانشجو عدم مراجعه محسوب مي‌گردد.

مقررات مربوط به لغو عدم مراجعه در كتاب الكترونيكي راهنماي دانشجويان در پورتال دانشگاه موجود مي باشد.