مرخصي تحصيلي
1391/6/21 سه‌شنبه

1.  دانشجويان مي‌توانند در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته 6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

2.  دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند و در دوره‌هاي كارداني يك نيمسال و كارشناسي 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كنند مدت مرخصي تحصيلي جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه مي‌گردد.

3.  دانشجوياني كه بعنوان مامور دولت، و يا همسر يكي از كاركنان يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به خارج اعزام مي‌شوند مي‌توانند با ارائه حكم و مدارك مستدل علاوه بر مرخصي مجاز خود از حداكثر 4 سال مرخصي ديگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهريه ثابت بهره مند شوند.