طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي (مقطع کارشناسی)
1391/6/21 سه‌شنبه

طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي (مقطع كارشناسي)

1. حداكثر مدت مجاز تحصيل براي دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال و براي كارشناسي 10 سال تعيين شده است.

2. براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته 5/2 سال و براي دوره كارشناسي 5 سال مي‌باشد.

3. حداكثر سنوات دانشجويان غير ايراني در دوره كارشناسي 5 سال مي‌باشد.