اخبار (لینک دانشجو)
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 99-98
لیست ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق سال تحصیلی 98-97 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (تاریخ درج خبر: 97/05/15)
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 97-96 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (تاریخ درج خبر: 01/11/96)
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 96- 95 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 95-94دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (نسخه جاری) (تایخ درج خبر:30/10/94)
لیست ارائه دروس،منابع درسی و جدول تطبیق نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (آرشیو) (تایخ درج خبر: 13/10/93)
لیست ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (آرشیو) (تارخ: 21/4/93)

بيشتر

 
جمعه 29 تیر 1403