مدير برنامه ريزي آموزشي

مشخصات فردی:
نام: حسین
نام خانوادگی: زارع

تاریخ تولد: 1347

محل تولد: نور

سوابق تحصیلی:
دکترا: روانشناسی شناختی
مرتبه علمی: استاد

سوابق اجرایی:
مدیر گروه
معاونت دانشکده

مدیر کل تحقیقات دانشگاه
معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه
رئیس کمیسیون علوم انسانی هیات ممیزه