مدير برنامه ريزي آموزشي
1398/8/27 دوشنبه
1390/10/5 دوشنبه

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر زهرا قنبری مله

سوابق تحصیلی:
دکترا: تاریخ
مرتبه علمی: استادیار