اخبار (لینک دانشجو)
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 99-98
لیست ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق سال تحصیلی 98-97 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (تاریخ درج خبر: 97/05/15)
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 97-96 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (تاریخ درج خبر: 01/11/96)
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 96- 95 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 95-94دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (نسخه جاری) (تایخ درج خبر:30/10/94)
لیست ارائه دروس،منابع درسی و جدول تطبیق نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (آرشیو) (تایخ درج خبر: 13/10/93)
لیست ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (آرشیو) (تارخ: 21/4/93)
لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق نیمسال دوم  سال  تحصیلی 93-92 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی (تاریخ : 5/11/92)
لیست ارائه دروس، وضعیت منابع، و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی نیمسال اول سال  تحصیلی 93-92 (آرشیو) (تاریخ : 26/5/92)
ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري نيمسال دوم  سال تحصيلي 92-91(آرشيو )
لیست ارائه دروس، وضعیت منابع درسی و جدول تطبیق دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 (آرشیو)
اصلاحيه: برنامه امتحاني  و وضعيت منابع درسي دروس ارزشي و مهارتي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91(درج خبر:8/9/91)
برنامه امتحانات  و وضعيت منابع  دروس ارزشي - مهارتي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90( تاريخ درج خبر: 11/11/90)
كليك كنيد: ليست ارائه دروس، وضعيت منابع و جدول تطبيق مقاطع كارشناسي ناپيوسته،كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتراي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90  (تاريخ درج خبر:11/11/90) و (آرشيو 90-89(
برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اطلاعيه در خصوص تغيير كد برخي دروس رشته الهيات- فقه و مباني حقوق در سرفصل جديد (تاريخ درج خبر:10/8/88)
جدول معادلسازي دروس تخصصي رشته هاي مديريت جهانگردي، صنعتي و حسابداري (تاريخ درج خبر: 3/8/88)
اطلاعيه در خصوص تطبيق دروس تجميع برخي از رشته هاي گروه روانشناسي(تاريخ درج خبر: 3/8/88)
جدول معادلسازی دروس تخصصی رشته های تجمیع (تاریخ درج خبر: 3/8/88)
1