معرفی همکاران

نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

تلفن داخلی

حسین زارع

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی

دکترا روانشناسی شناختی

2244

نگین فکرآزاد

معاون برنامه ریزی آموزشی و رئیس اداره سامانه گلستان

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

2746

محمد ایمانی فراهانی

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

2595

رکسانه طیار

رئیس اداره برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

2295

منیژه محمدی

رئیس اداره توسعه

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

2467

کارکنان مدیریت برنامه ریزی آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

امور محوله هر کارشناس

تلفن داخلی

مهناز محمدی مقانکی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های بخش هنر و معماری

2248

لیلا خضرائی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد شیمی

رشته بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری

2726

فاطمه ملازاده

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشدآموزش محیط زیست

رشته بخش علوم تربیتی و روانشناسی

2908

فاطمه امانی فر

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته بخش علوم پایه

2710

مرجانه ریاحی

کارشناس مسئول

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته بخش علوم اجتماعی

2625

مهشید ملااحمدی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد جغرافیا

رشته های مهندسی کامپیوتر، پزشکی، صنایع، مدیریت اجرایی، مدیریت پروژه، متالوژی و هوافضا

2704

مریم سکاکی

کارشناس

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های مهندسی شیمی، برق، مکانیک، راه آهن، عمران، نفت و پلیمر 
رشته بخش علوم کشاورزی

2247

سیده زهرا شمسی

کارشناس

کارشناسی ارشدآموزش محیط زیست

رشته بخش ادبیات و زبانهای خارجه، بخش الهیات و علوم اسلامی و دروس عمومی

2851

سیده خدیجه یعقوبی

کارشناس

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

توسعه رشته ها

2467

زهرا بیک محمدی

کارشناس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

توسعه رشته ها

2346

فضه قلی نژاد

کارشناس

کارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی

توسعه رشته ها

2784

مریم سیدی پور

کارشناس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سامانه گلستان

2308

اعظم السادات رضوی

کارشناس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سامانه گلستان

2604

حمید رضا گودرزی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد تاریخ

برنامه ریزی آموزشی

2882

ریتا معدلت

کارشناس

کارشناسی علوم اجتماعی

امور دفتری مدیریت برنامه ریزی آموزشی

2244

مرتضی فرج زاده

امور دفتری

کارشناسی علوم تربیتی

امور دفتری مدیریت برنامه ریزی آموزشی

2244