معرفی همکاران
1390/9/2 چهارشنبه

نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

تلفن داخلی

مجید جاوری

مدیر کل برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکترا جغرافیا

2244

نگین فکرآزاد

معاون برنامه ریزی آموزشی و رئیس اداره سامانه گلستان

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

2746

محمد ایمانی فراهانی

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

2595

سیده زهرا شمسی

رئیس اداره برنامه ریزی درسی

دکترا آموزش محیط زیست

2851

منیژه محمدی

رئیس اداره توسعه

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

2467

کارکنان مدیریت برنامه ریزی آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

امور محوله هر کارشناس

تلفن داخلی

مهناز محمدی مقانکی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های هنر 

2248

لیلا خضرائی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد شیمی

رشته های دانشکده مدیریت

2726

فاطمه ملازاده

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشدآموزش محیط زیست

رشته های دانشکده علوم تربیتی 

2908

شهلا ابوالقاسم گنجی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های دانشکده علوم پایه

22485053

مرجانه ریاحی

کارشناس مسئول

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته های دانشکده علوم اجتماعی

2625

مهشید ملااحمدی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد جغرافیا

رشته های مهندسی کامپیوتر، پزشکی، صنایع، مدیریت اجرایی، مدیریت پروژه، متالوژی و هوافضا

2704

مریم سکاکی

کارشناس

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های مهندسی شیمی، برق، مکانیک، راه آهن، عمران، نفت و پلیمر 

2247

سیده زهرا شمسی

رئیس اداره برنامه ریزی درسی

دکتری آموزش محیط زیست

رشته های دانشکده علوم انسانی - دروس عمومی- شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2851

سیده خدیجه یعقوبی

کارشناس

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

توسعه رشته ها

2467

زهرا بیک محمدی

کارشناس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

توسعه رشته ها

2346

مریم عبدی

کارشناس

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سامانه گلستان

2308

اعظم السادات رضوی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سامانه گلستان

2604

حمید رضا گودرزی

کارشناس مسئول

کارشناسی ارشد تاریخ

برنامه ریزی آموزشی

2882

حسن راهی

امور دفتری

کارشناسی علوم تربیتی

امور دفتری مدیریت برنامه ریزی آموزشی

2244