معرفی همکاران
1390/9/2 چهارشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم
دکتر زهرا قنبری مله مدیرکل _
دکترطاهره شاکریان معاون برنامه ریزی 22455119
 فاطمه بنی جمالی مسئول دفتر 23322244
 
نام و نام خانوادگی سمت امور محوله تلفن داخلی شماره مستقیم
 گروه مدیریت برنامه ریزی آموزشی
لیلا زارع رئیس گروه برنامه ریزی درسی   2248 22485276
مریم سادات سکاکی کارشناس مسئول گروه کارشناسی کارشناس دانشکده فنی و  مهندسی  2247 22485318
حمید ایمانی فراهانی کارشناس گروه کارشناسی کارشناس دانشکده
 علوم اجتماعی  و حقوق 
2595 22458226
فاطمه عسکری کارشناس گروه کارشناسی کارشناس دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی  2469  
سیده زهرا شمسی پاپکیاده کارشناس مسئول گروه کارشناسی کارشناس دانشکده ادبیات و زبان خارجی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم پایه، کلیه رشته های کشاورزی، و کلیه دروس عمومی  2851 22485236
منصوره صفا کارشناس مسئول گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های دکتری - 22485328
مهدیه محمدی پیشکش کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده علوم تربیتی  2704 22485318
سپیده نوایی لواسانی کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده الهیات
کارشناس رشته های کشاورزی
  22485278
ملیحه ملاشاهی کارشناس   دانشکده فنی و  مهندسی (ارشد)   22485053
انسیه حسین آبادی کارشناس مسئول گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده علوم اجتماعی(ارشد) 2513  
صونا میرزائی صومعه سرا کارشناس مسئول گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده علوم پایه ، ادبیات (ارشد)  2285  
ناهید خسروی کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده مدیریت (ارشد)   22485060
گروه سیستم جامع گلستان
اعظم السادات رضوی کارشناس مسئول گروه سیستم جامع گلستان   2604 22485316
سودابه یادگاری کارشناس گروه سیستم  جامع گلستان   2604 22485316
فتح الله روحی کارشناس مسئول گروه سیستم جامع گلستان   2308 22455043
گروه برنامه ریزی آموزشی
حمید رضا گودرزی رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی   2282 23322282
طیبه نصرت زهی کارشناس گروه برنامه ریزی آموزشی   2625  
 
 گروه تحصیلات تکمیلی
گروه آموزشهای آزاد و کوتاه مدت
سمیه جعفری رییس گروه آموزشهای آزاد و کوتاه مدت   2796 22485281
موسی الرضا اسدپور کارشناس گروه آموزشهای آزاد و کوتاه مدت   2531  
گروه آموزشهای الکترونیکی و چندرسانه ای
رضا محمدی جم رییس گروه آموزشهای الکترونیکی و چندرسانه ای     22485131
طیبه سالاری کارشناس گروه آموزشهای الکترونیکی و چندرسانه ای   2514  
فاطمه نادی کارشناس گروه آموزشهای الکترونیکی و چندرسانه ای   2467  
پروا مرادی صالح کارشناس مسئول گروه آموزشهای الکترونیکی و چندرسانه ای   2938 22485313
گروه توسعه رشته های تحصیلی
منیژه محمدی رییس گروه توسعه رشته های تحصیلی   2467 22442049
طیبه چشمی کارشناس گروه توسعه   2398