دانشکده علوم تربیتی
1401/5/15 شنبه
دانشکده علوم تربیتی سال تحصیلی 1403 - 1402
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
124013 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست (مخصوص ورودی های 98 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست (مخصوص ورودی های سال 96 و 97) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
124011 آموزش محیط زیست
(مخصوص ورودیهای 94 تا 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آموزش محیط زیست (مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122412 علم سنجی
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122414 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122416 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122419 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122425 علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122426 علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی
(مخصوص ورودیهای 97و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی (مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121511 رفتارحرکتی گرایش رشدحرکتی
(مخصوص ورودیهای 94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
رفتارحرکتی گرایش رشدحرکتی
(مخصوص ورودیهای 93 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121516 رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121517 رفتار حركتي گرايش آموزش تربيت بدني برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121518 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121546 فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي و تغذيه ورزشي برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121528 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
(مخصوص ورودیهای 1400 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1400)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
(مخصوص ورودی های 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121529 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1400)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی
(مخصوص ورودی های 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121519 آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121527 آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی
(مخصوص ورودیهای 94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121543 مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي و ارتباطات ورزشي برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121544 مديريت ورزشي گرايش مديريت رويدادها و گردشگري ورزشي برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121545 مديريت ورزشي گرايش مديريت سازمانها و باشگاهاي ورزشي برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121522 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش (مخصوص ورودیهای 94 تا 1401) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش (مخصوص ورودیهای 93 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121523 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121524 مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121525 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی (مخصوص ورودیهای 94 تا 1401) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121526 مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی (مخصوص ورودیهای 94 تا 1401) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی (مخصوص ورودیهای 93 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121520 تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121537 تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121539 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه‌های ورزشی
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه‌های ورزشی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121113 مشاوره و راهنمایی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121114 مشاوره گرایش مشاوره خانواده برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121118 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121119 مشاوره گرایش مشاوره شغلی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121121 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121116 برنامه ریزی درسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول
اصلاحیه
منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121117 تکنولوژی آموزشی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121122 برنامه ریزی آموزشی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121149 آموزش و بهسازی منابع انسانی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آموزش و بهسازی منابع انسانی
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121150 علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
(مخصوص ورودیهای 94)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121123 فلسفه تعليم و تربيت گرايش آموزش فلسفه به كودكان و نوجوانان برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121164 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
(مخصوص ورودیهای 99 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121161 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)
(مخصوص ورودیهای 94 تا 99)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121162 تحقیقات آموزشی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
اصلاحیه 1402/01/30
جدول تطبیق
تحقیقات آموزشی
(مخصوص ورودیهای 98 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
تحقیقات آموزشی
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121160 علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121174 مدیریت آموزشی
(مخصوص ورودیهای 99 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت آموزشی
(مخصوص ورودیهای 98 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121714 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121718 روانشناسی تربیتی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121711 روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا
(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121720 روانشناسی عمومی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121715 روانشناسی شخصیت برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121729 روانشناسی
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121733 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
(مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121716 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
(مخصوص ورودیهای 99 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121719 روانشناسی بالینی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
روانشناسی بالینی
(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121731 روانشناسی اجتماعی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول
اصلاحیه
منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121732 علوم شناختی- روانشناسی شناختی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر