کتابت و نگارگری- طراحی پارچه و لباس
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181011 کتابت و نگارگری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس خوشنویسی
طراحی سنتی وتذهیب
نگارگری
خوشنویسی
طراحی سنتی وتذهیب
نگارگری
جدول تطبیق
181025 کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181026 کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتی وتذهیب(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181027 کتابت و نگارگری گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181028 کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگارگری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181034 طراحی لباس لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181035 طراحی صنعتی لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181031 طراحی پارچه (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181029 طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه (مخصوص ورودیهای 90 تا 95) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
171216 طراحی پارچه و لباس (مخصوص ورودیهای 89 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول به دلیل پایان سنوات و تعداد دانشجو صفر  از این ترم برنامه مربوطه ارائه نمی شود

بيشتر