كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/6/3 دوشنبه
بخش علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی 1400 - 1399
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
124011 آموزش محیط زیست
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
124011 آموزش محیط زیست
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس
وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
124013 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
(مخصوص ورودی های قبل از 99-98)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
124013 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
(مخصوص ورودی های 99-98 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122412 علم سنجی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122414 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122416 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122419 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122425 علم اطلاعات ودانش شناسی
(عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122426 علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی
(مخصوص ورودی های قبل از 98-97)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122426 علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی
(مخصوص ورودی های 98-97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121511 رفتارحرکتی گرایش  رشدحرکتی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121511 رفتارحرکتی گرایش  رشدحرکتی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121522 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121522 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121523 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121523 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121524 مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121524 مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121525 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121525 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121526 مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121526 مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121527
آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121527
آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121528 فیزیولوژی ورزشی  گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121528 فیزیولوژی ورزشی  گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121529 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121529 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121520 تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121537 تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121539 مدیریت ورزشی گرایش  مدیریت رسانه های ورزشی
(مخصوص ورودی های 92)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121539 مدیریت ورزشی گرایش  مدیریت رسانه های ورزشی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121113 مشاوره و راهنمایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121114 مشاوره گرایش مشاوره خانواده برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121116  برنامه ریزی درسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121117 تکنولوژی آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121122 برنامه ریزی درسی آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121149
آموزش و بهسازی منابع انسانی

(مخصوص ورودی های قبل از 99-98)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121149
آموزش و بهسازی منابع انسانی

(مخصوص ورودی های 99-98 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121150 علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121150 علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121161 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121161 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)
(مخصوص ورودی های 95-94 تا 99-98)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121164 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
(مخصوص ورودی های 1400-99 وبعد از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121162 تحقیقات آموزشی
(مخصوص ورودی های قبل از 99-98)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121162 تحقیقات آموزشی
(مخصوص ورودی های 99-98 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121160 علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121174 مدیریت آموزشی
(مخصوص ورودی های قبل از 1400-99 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121174 مدیریت آموزشی
(مخصوص ورودی های 1400-99 وبعد از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121118 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121119 مشاوره گرایش مشاوره شغلی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121121 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121714 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121718 روانشناسی تربیتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121711 روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121720 روانشناسی عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
اصلاحیه99/7/22
جدول تطبیق اساتید
121715 روانشناسی شخصیت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
اصلاحیه99/7/27
جدول تطبیق اساتید
121729 روانشناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
اصلاحیه99/7/22
جدول تطبیق اساتید
121716 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121719 روانشناسی بالینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121731 روانشناسی اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
بيشتر