تربیت بدنی و علوم ورزشی

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

121530

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع(اصلاحیه 95/6/17)

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

121532

تربیت بدنی و علوم ورزشی(خواهران)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع(اصلاحیه 95/6/17)

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121533

تربیت بدنی و علوم ورزشی(برادران)

وضعیت منابع
(اصلاحیه 95/6/17)

وضعیت منابع  

121540

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش  (مخصوص ورودیهای 93 تا 95)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121541

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (مخصوص ورودیهای 93 تا 95)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
(اصلاحیه 95/6/17)

 

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

121515

علوم ورزشی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس
(جدید 27/3/96)

وضعیت منابع

وضعیت منابع 
(جدید)

جدول تطبیق

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-------------- 

جدول تطبیق

121521

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
(اصلاحیه 95/6/17)

وضعیت منابع 

بيشتر