لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق سال تحصیلی 91-90
1390/6/12 شنبه

توجه: برنامه ذيل براي كليه دانشجويان با ورودي هاي آزمون سراسري و آزمون فراگير قابل ارائه است. همچنين اين برنامه شامل كليه دانشجويان مركز هماهنگي و پذيرش بين الملل و آموزش مجازي نيز مي باشد.

بيشتر

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق سال تحصیلی 90-89 (آرشیو)
1389/11/20 چهارشنبه


*******************ليست ارائه دروس، وضعيت منابع و جدول تطبيق سال تحصيلي 90-89 (آرشيو)****************

توجه:

برنامه ذيل براي كليه دانشجويان با ورودي هاي آزمون سراسري و آزمون فراگير قابل ارائه است. همچنين اين برنامه شامل كليه دانشجويان مركز هماهنگي و پذيرش بين الملل و آموزش مجازي نيز مي باشد.

v      كارداني،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي:

ليست ارائه دروس و جدول تطبيق دروس دوره هاي كارداني،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي دانشگاه درسال تحصيلي 90-89 به تفكيك دانشكده ورشته تحصيلي درصفحه مديريت برنامه ريزي آموزشي موجوداست.                         

وضعيت منابع دروس رشته هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته در سال تحصيلي 90-89 ( تاريخ اعلام: نيمسال دوم 90-89 ، اصلاحيه 18/11/89)

v      كارشناسي ارشد:

برنامه ارائه دروس ، جدول تطبيق و وضعيت منابع دروس رشته هاي كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 (تاريخ اعلام: نيمسال دوم 90-89 ، اصلاحيه 18/11/89)

برنامه ارائه دروس جايگزين پايان نامه شيوه آموزش محور رشته هاي كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 (ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد انتقال يافته به شيوه آموزش محور- ورورديهاي 86 به بعد)

جدول تطبيق دروس آموزش محور                                                         

v      دكتري:

برنامه ارائه دروس رشته هاي مقطع دكتري سال تحصيلي 90-89