راهنماي رشته هاي تحصيلي دوره كارشناسي در بخش هاي علمي دانشگاه در سال تحصيلي 91-90 >> اطلاعات به تفکیک بخش علمی می باشد؛ جهت مشاهده بخش مربوطه را کلیک کنید.
1390/6/1 سه‌شنبه

راهنماي رشته هاي تحصيلي دوره كارشناسي در بخش هاي علمي دانشگاه در سال تحصيلي 91-90

بخش علمي فني و مهندسي

بخش علمي هنر و معماري

بخش علمي  علوم اجتماعي

بخش علمي علوم پايه

بخش علمي علوم كشاورزي

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي

بخش علمي  الهيات و علوم اسلامي

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه

مهندسي خودرو

ارتباط تصويري – گرايش ارتباط تصويري

آب و هوا شناسي

آمار

آب و خاك

حسابداري

روانشناسي عمومي

الهيات – گرايش اديان و عرفان

مترجمي زبان انگليسي

مديريت اجرايي

صنايع دستي

جغرافيا انساني (روستايي)

آمار و كاربردها

مهندسي شيلات– گرايش تكثير و پرورش آبزيان

علوم اقتصاد نظري

مشاوره و راهنمايي

الهيات – گرايش تاريخ فرهنگ تمدن اسلامي

زبان ادبيات انگليسي

مديريت پروژه

طراحي پارچه و لباس – گرايش چاپ پارچه

جغرافيا انساني (شهري)

رياضي (كاربردي)

مهندسي علوم كشاورزي

مديريت بازرگاني

تربيت بدني و علوم ورزشي

الهيات – گرايش علوم قرآن حديث

زبان ادبيات عرب

مهندسي برق- الكترونيك

عكاسي

جغرافيا برنامه ريزي روستايي

رياضي( محض)

مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي

مديريت جهانگردي

كتابداري و اطلاع رساني

الهيات – گرايش فقه و مباني حقوق

زبان ادبيات فارسي

مهندسي برق- قدرت

فرش- گرايش بافت و مرمت فرش

جغرافيا طبيعي (اقليم شناسي)

رياضيات و كاربردها

مهندسي كشاورزي – ترويج و آموزش كشاورزي

مديريت دولتي

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني

الهيات – گرايش فلسفه كلام

 

مهندسي برق- كنترل

فرش- گرايش طراحي فرش

جغرافيا طبيعي (ژئوموفولوژي)

زمين شناسي (محض)

مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)

مديريت صنعتي

علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي

حقوق

مهندسي برق- مخابرات

كتابت و نگارگري- گرايش خوشنويسي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

زمين شناسي(كاربردي)

مهندسي كشاورزي (علوم دامي)

 

 

 

مهندسي برق-مهندسي پزشكي(بيوالكترونيك)

كتابت و نگارگري- گرايش خيالي نگارگري

ژئووفولوژي

زيست شناسي (علوم گياهي)

مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون

 

مهندسي پزشكي گرايش باليني

كتابت و نگارگري- گرايش طراحي سنتي

علوم ا رتباطات اجتماعي – گرايش روابط عمومي

زيست شناسي(عمومي)

مهندسي مديريت و آباداني روستا ها

 

مهندسي پزشكي گرايش بيومترال

كتابت و نگارگري- گرايش نگارگري

علوم ا رتباطات اجتماعي – گرايش روزنامه نگاري

شيمي (كاربردي)

مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

 

مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

مرمت بناهاي تاريخي

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي)

شيمي (محض)

 

 

مهندسي پليمر– تكنولوژي علوم رنگ

مهندسي شهر سازي

علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي)

فيزيك (اتمي و مولكولي)

 

مهندسي پليمر– صنايع پليمر

مهندسي معماري

علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)

فيزيك (حالت جامد)

 

مهندسي راه آهن-خط و سازه هاي ريلي

نقاشي گرايش نقاشي عمومي

علوم اجتماعي(برنامه ريزي اجتماعي و رفاه)

فيزيك (هسته اي)

 

مهندسي راه آهن- بهره برداري

هنر اسلامي- گرايش سفال

علوم سياسي

علوم كامپيوتر 

 

مهندسي راه آهن -جريه

هنر اسلامي- گرايش شيشه

تاريخ

 

مهندسي رباتيك

هنر اسلامي- گرايش نگارگري

 

 

مهندسي شيمي

هنر اسلامي- گرايش هنر و صنايع فلز

 

مهندسي صنايع

هنر اسلامي- گرايش هنر و صنايع چوپ

 

مهندسي عمران

هنرهاي صناعي- گرايش سفال

 

مهندسي عمران- نقشه برداري

هنرهاي صناعي- گرايش كاشي

 

مهندسي فناوري اطلاعات

هنرهاي صناعي- گرايش منبت ومعرق

 

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)

هنرهاي صناعي- گرايش نساجي سنتي

 

مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)

هنرهاي صناعي- گرايش فلز

 

مهندسي متالوژي صنعتي

هنرهاي صناعي- گرايش آبگينه

 

مهندسي مكانيك

 

 

مهندسي نفت- صنايع نفت

 

مهندسي نفت- طراحي فرايند هاي صنايع نفت

 

مهندسي نفت صنايع گاز

 

مهندسي هوا فضا- هوا فضا

 

راهنماي رشته هاي تحصيلي دوره كارشناسي ناپيوسته در بخش هاي علمي دانشگاه در سال تحصيلي 91-90
1390/6/1 سه‌شنبه

راهنماي رشته هاي تحصيلي دوره كارشناسي ناپيوسته در بخش هاي علمي دانشگاه در سال تحصيلي 91-90

مقطع

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي

بخش علمي الهيات و علوم اسلامي

بخش علمي علوم پايه

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه

بخش علمي علوم كشاورزي

كارشناسي ناپيوسته

آموزش وپرورش ابتدايي

آموزش ديني عربي

آموزش رياضي

آموزش زبان انگليسي

مهندسي توليدات دامي

امور تربيتي

تربيت معلم قرآن كريم

آموزش علوم تجربي

 

 

آموزش حرفه وفن

 

تربيت بدني و علوم ورزشي