لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق سال تحصیلی 91-90
1390/6/12 شنبه

توجه: برنامه ذيل براي كليه دانشجويان با ورودي هاي آزمون سراسري و آزمون فراگير قابل ارائه است. همچنين اين برنامه شامل كليه دانشجويان مركز هماهنگي و پذيرش بين الملل و آموزش مجازي نيز مي باشد.

1