زبان و ادبیات انگلیسی
1397/4/17 یکشنبه

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

--------- 

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی(مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 
121210

مترجمی زبان انگلیسی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121210

مترجمی زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 96 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

--------------

 ---------------

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 91 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 90 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

بيشتر