هنر اسلامی
1395/4/1 سه‌شنبه

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181032

هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181012

هنر اسلامی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181013

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181014

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوپ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181015

هنر اسلامی- گرایش شیشه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

181016

هنر اسلامی-گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای90 تا 95)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

171214

هنر اسلامی-گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

بيشتر