فرمهای ارزشیابی توسط اعضاء غیرهیات علمی به صورت فصلی از سال 1400 تکمیل می گردد
احکام همسان سازی فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی صادر گردید
احکام اصلاح تاریخ برخورداری از سقف افزایش 50درصد حقوق و مزایا اعضاء غیرهیات علمی صادر گردید
درخواست ارتقا رتبه 1070 نفر مورد بررسی قرار گرفت
صدور بیش از 700 حکم استخدام رسمی آزمایشی
صدور بیش از 1300 حکم ارتقار تبه در سال 1399
تقویم اداری
  • 1400/1/26 پنجشنبه تقویم اداری
    تقویم اداری اعضای غیرهیات علمی در سال 1400 مشخص گردید
افزایش ضریب حقوقی سال 1400
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی ایثارگر به رسمی قطعی
تعریف الگوهای نامه اداری در اتوماسیون
تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
 ارتقا رتبه اعضای غیرهیات علمی
1