كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی94-93
1393/5/6 دوشنبه

بخش علوم تربیتی وروانشناسی                                    سال تحصیلی94-93

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121527

آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

124011

آموزش محیط زیست

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121161

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121162

تحقیقات آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121520

تربیت بدنی و علوم ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121538

تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121536

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121537

تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121511

رفتارحرکتی- رشدحرکتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121720

روانشناسی عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122426

علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه6/8/93)

جدول تطبیق اساتید

122425

علم اطلاعات ودانش شناسی

(عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121150

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122423

علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121528

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه6/7/93)

جدول تطبیق اساتید

121529

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه6/7/93)

جدول تطبیق اساتید

121174

مدیریت آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121523

مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121524

مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه24/6/93)

جدول تطبیق اساتید

121522

مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121525

مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121539

مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه24/6/93)

جدول تطبیق اساتید

121526

مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121719

روانشناسی بالینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121718

روانشناسی تربیتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121711

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121149

آموزش و بهسازی منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید