:.گروه برنامه ريزي درسي
1387/2/16 دوشنبه

§1- تهيه ليست دروس كليه رشته هاي فعال دانشگاه بر اساس آخرين مصوبات شورايعالي برنامه ريزي ستاد فرهنگي ، در اين خصوص از طريق مراجعه به گروه هاي ذيربط و شورايعالي برنامه ريزي سرفصل دروس اخذ شده و با مشورت گروه هاي آموزشي فهرست دروس لازم براي يك دوره چهار ساله انتخاب و به صورت فهرست ارائه دروس تدوين مي شود .

§2- پيگيري و درخواست برنامه و وضعيت منابع درسي رشته هاي تازه  تاسيس از گروههاي مربوطه .

§3- بررسي مجوز هاي تدريس ارسالي از سوي مناطق جهت تائيد يا  رد صلاحيت تدريس مدرسيني كه مدرك  تحصيلي آنها بر اساس جدول تطبيق با عناوين دروس مورد تدريس مطابقت ندارد .