:.گروه برنامه ريزي آموزشي
1387/2/15 یکشنبه

§1- تهيه وضعيت منابع درسي دروس ثبت شده در قالب برنامه 9 ترمه و مشخص نمودن ميزان واحد نظري و عملي ، نام كتاب ، مولف و ناشر كتاب و ذكر وضعيت منبع از لحاظ خود آموز ، غير خود آموز يا بدون منبع بودن و ذكر ميزان ساعات لازم براي رفع اشكال گروهي طبق آئين نامه فعاليتهاي علمي

§2- تهيه برنامه امتحانات پايان ترم بر اساس تقويم دانشگاهي و رعايت برنامه 9 ترمه و رعايت عدم تداخل برنامه امتحان دروس ترمهاي مختلف با يكديگر .

§3- پيگيري و ارتباط مداوم با گروههاي آموزشي در جهت دريافت منابع و انجام اصلاحات لازم با توجه به نظر اعضاي هيات علمي مراكز و دانشجويان .

§4- پيگيري و بررسي جزوات درسي و ارسال به مديريت انتشارات جهت تكثير و ارسال به مناطق جهت تحويل به مراكز مجري تحت پوشش .

§5- ارتباط مدوام با گروههاي آموزشي در خصوص دريافت منابع جديد و تغييرات احتمالي در برنامه هاي  درسي

§6-  اعلام بازخورد مشكلات و نواقص به خصوص از  بابت دروس بدون منبع يا با منبع خارج از دانشگاه و درخواست براي تدوين منبع خود آموز توسط گروههاي آموزشي مربوطه

§7- انجام تمامي امور مربوط به سيستم جامع برنامه ريزي شامل اطلاعات پايه در خصوص مقاطع تحصيلي و تغييرات آئين نامه ها ، تشكيلات دانشكده ها ، معرفي دروس ، مصوبات رشته ها ، سرفصل عناوين دروس رشته ها ، منابع درسي و جدول تطبيق ، عمليات سيستم ثبت تقويم نيمسالي ، گزارش گيري جهت كنترل نهايي و مديريت سيستم ، كد گذاري رشته هاي تازه تاسيس ، كد گذاري تمامي دروس ارائه شده جديد ، ارسال تمامي اطلاعات سيستم به مناطق دهگانه از طريق اينترنت قبل از شروع هر ترم جهت انجام ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان .

§8- تهيه جدول تطبيق تخصص عضو علمي با نوع درس ، در اين زمينه از طريق هماهنگي با گروه آموزشي تخصص‌هاي لازم براي تدريس هر عنوان درسي دريافت و پس از بررسي به صورت يك جدول تنظيم مي شود

§9-  تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي با هنماهنگي معاونت آموزشي ، مديريت سنجش و مديريت خدمات آموزشي دانشگاه.

§10-  ارائه برنامه امتحاني ترم تابستان

§11- ارائه برنامه برگزاري ترم تابستان به همراه برنامه امتحانات .