اخبار
پیشرفت ضریب تأثیر و کیفیت نشریات علمی دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دکتر محمدعلی کریمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از پیشرفت و ارتقاء ضریب تأثیر و کیفیت نشریات دانشگاه خبر داد.

دکتر محمدعلی کریمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از پیشرفت و ارتقاء ضریب تأثیر و کیفیت نشریات دانشگاه خبر داد.

ایشان گفتند: بالاترین ضرایب تأثیر، به ترتیب مربوط به نشریات پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، به سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلی‌پور (1/043)، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، به سردبیری دکتر حسین زارع (0/855)، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، به سردبیری دکتر ابوافضل فراهانی (0/486)، و مدیریت سازمان‌های دولتی به سردبیری دکتر محمدعلی سرلک (0/392) است.

علاوه بر این، دو نشریۀ حسابداری دولتی و مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، برای نخستین بار موفق به اخذ ضریب تأثیر شدند. ایشان در ادامه یادآوری کردند که 5 نشریه دانشگاه حائز درجۀ Q1  و 3 نشریه حائز درجه Q2 شدند.

در پايان دکتر کریمی، این موفقیت را حاصل تلاش دست‌اندرکاران محترم به ویژه سردبیران اين نشريات دانستند و از زحمات آنان تقدیر و تشکر کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر