اخبار
اخذ درجه علمی - پژوهشی نشریه «حسابداری دولتی»

نظر به اعطای مجوز علمی – پژوهشی به نشریه «حسابداری دولتی» به آدرس الکترونیکی ذیل :

 

 http://gaa.journals.pnu.ac.ir

 

این نشریه در صدد چاپ مقالات در زمینه حسابداری می­باشد. بدینوسیله از محضر استادان، پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دعوت می­شود که با ارسال مقالات علمی ارزشمند خود بر غنای این نشریه بیفزایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر